СХЕМА-ТЕРАПИЯ

Схема-терапията е разработена в средата на 80-те години на миналия век от Джефри Янг, с цел да помогне на хора с хронични проблеми, неповлияващи се от традиционните методи на Когнтивно-поведенческата терапия.

Схема-терапията е интегративен психотерапевтичен подход за личностна промяна. Този метод съчетава най-добрите аспекти на психотерапевтични направления като: Когнтивно-поведенческа терапия, Психоаналитична терапия, Гещалт-терапия, Транзакционен анализ и др.. Намира приложение предимно при проблеми, свързани с разстройства на личността.

Дж. Янг дефинира ранните маладаптивни схеми като модели, които се формират в детството в резултат на дисфункционални преживявания с родители и връстници. Схемите са съвкупност от спомени, емоции, когниции и телесни усещания. Поведението се управлява от схемите. Схема-моделите се развиват, когато основните потребности на детето от сигурност, любов, внимание и приемане не са били удовлетворени адекватно. Схемите определят начина, по който интерпретираме света и отношенията с другите. Те са причина за това в определени ситуации да реагираме или не, да се държим по начин, който наранява нас или другите, да се държим неадекватно.


Примери за схема-модели:
"Аз съм непривлекателен!"
"Аз съм необичан!"
"Аз съм пълен провал!"
"Никой не се интересува от мен!"
"Нещо лошо ще се случи!"
"Другите ще ме изоставят!"
"Никога няма да съм достатъчно добър!".

Схема-терапията е задълбочен подход, при който се определят основните незадоволени в детството потребности на клиента, както и нездравословни вярвания, които се отразяват на настоящия му живот. Идентифицирани са 18 схеми, коити са групирани в 5 области, свързани с основните емоционални потребности. Тези области и схемите към тях са:

  • Отхвърляне -> Изоставяне, Недоверие, Емоционална депривация, Дефектност, Социална изолация
  • Нарушена автономност -> Зависимост, Уязвимост (към увреждане или болест), Неразвит Аз, Провал
  • Нарушени граници -> Превъзходство, Недостатъчен самоконтрол
  • Ориентираност към другите -> Подчиненост, Саможертва, Търсене на одобрение
  • Свръхбдителност -> Негативизъм/песимизъм, Свръхвисоки стандарти, Емоционално потискане, Наказателност

Терапевтичният процес при Схема-терапията е по-дълъг във времето в сравнение с този при Когнитивно-поведенческата терапия. Той се състои от две фази:

(1) Оценка, при която се извършва идентифициране на схемите и се определят терапевтични цели, които са споделени с клиента;

(2) Промяна – използват се различни техники за промяна на дългогодишните негативни мисловни и поведенчески модели в здрави алтернативи.